Soru 1

Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ve özelliklerinden değildir?

Soru 3

Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

Soru 4

Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

Soru 5

İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

Soru 6

Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile………….denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

Soru 8

“ Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?

Soru 9

Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?

Soru 10

Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali hangisini ifade eder?

Soru 11

Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

Soru 12

Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?

Soru 13

Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma organlarımızla hafızamızda algılanan, bir olay veya görevle ilgili ileride rapor veya tutanak tutmak için bilgilerin kısa ve öz olarak yazılı kayıtlara geçirilmesine ………denir? Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14

Suç işlendikten sonar özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan(el konulan) eşya kime teslim edilir?

Soru 15

Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………..mahiyettedir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16

5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir? I İçişleri Bakanlığı II Özel güvenlik eğitim kurumları III Üniversiteler IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar V Özel Hocalar

Soru 17

Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

Soru 18

Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?

Soru 19

Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

Soru 20

Özel güvenlik hizmeti gören personeli ve özel güvenlik eğitimi veren kuruluşların denetlemesi kim tarafından yapılmaktadır?

Soru 21

Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

Soru 22

Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?

Soru 23

Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple yapılır?

Soru 24

“Özel güvenlik görevlisi Selim görev arkadaşı ile birlikte araç kontrol noktasındaki görevi sırasında şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili bir takım teknik sorular sorarak heyecan durumunu ve araç ile ilgili bilgisini kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol eder.” Selim ve arkadaşı kontrol sırasında hangi hataları yapmıştır?

Soru 25

Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 26

Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?

Soru 27

“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

Soru 28

Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi rapor çeşitlerinden değildir?

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

Soru 32

Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?

Soru 33

Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazlarından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 34

Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35

Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?

Soru 36

Olay yerinde görevi bulunmayan görevliler hangisidir?

Soru 37

Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

Soru 38

Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Soru 39

Özel güvenlik görevlisi Ömer, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır. Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Ömer tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?

Soru 40

ÖGG Ali yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken tutanak ve şüphelinin bunu imzalamaması halinde yapması gereken işlem nedir?

Soru 41

Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?

Soru 43

Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

Soru 44

Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?

Soru 45

X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?

Soru 48

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının müdahale esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?

Soru 51

İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?

Soru 52

Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?

Soru 53

Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?

Soru 54

Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?

Soru 55

Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir?

Soru 56

Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

Soru 57

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

Soru 58

I. Nüfus Yoğunluğu II. İmar Durumu III. Öğrenim Durumu IV. Bitki Örtüsü Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?

Soru 59

Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 60

Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?

Soru 61

Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?

Soru 62

Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?

Soru 63

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?

Soru 64

Aşağıdakilerden hangisi ‘kenevir’ bitkisinden elde edilir?

Soru 65

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?

Soru 66

“Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

Soru 67

Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 68

Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?

Soru 69

Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?

Soru 70

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?

Soru 71

Aşağıdaki dil kalıplarından hangisi problemi çözmeye yöneliktir?

Soru 72

Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?

Soru 73

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın nitelikleri arasında yer almaz?

Soru 74

Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Soru 75

İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz, ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?

Soru 76

Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin amaçlarından biri değildir?

Soru 77

Yüz, beden, bedensel temas, mekan kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?

Soru 78

Aşağıdakilerden hangisi algılama- seçme-düşünme-yorumlama süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?

Soru 79

Aşağıdakilerden hangisi grubun içerisinde bulunan kişi tiplerinden birisi değildir?

Soru 80

Aşağıdakilerden hangisi, kalabalık çeşitleri arasında sayılamaz?

Soru 81

Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine de denir?

Soru 82

Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?

Soru 83

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir?

Soru 84

Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?

Soru 85

Açık alanlardaki toplantı ve gösteri yürüyüşleri, günün hangi zaman aralıkları arasında yapılabilir?

Soru 86

Yasa dışı hale dönüşmüş toplumsal olaylara müdahale edilmesi mülki amirin emri ile olur. Ancak müdahalenin şeklinin nasıl olacağını olay yerinde bulunan kuvvetin başındaki amir belirler. Buna göre yapılan müdahalenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 87

Aşağıdakilerden hangisi cop’un kullanma şekillerinden değildir?

Soru 88

Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?

Soru 89

Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?

Soru 90

Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 91

Aşağıdakilerden hangisi toplantılarda alınan koruma düzeni için yapılması gerekenlerden biri değildir?

Soru 92

Merdiven kullanacak korunan kişiye uygulanan koruma düzeni için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 93

Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden bir değildir?

Soru 94

Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?

Soru 95

Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?

Soru 96

Koruma aracında ekip amiri aracın neresinde oturur?

Soru 97

Polis; kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?

Soru 98

Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?

Soru 99

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?

Soru 100

İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?

Soru 101

Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?

Soru 102

Etkili mesafe nedir?

Soru 103

Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

Soru 104

Taşıma ruhsatı, silahlar için kaç yıl geçerlidir?

Soru 105

Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?

Soru 106

Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?

Soru 107

Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?

Soru 108

Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?

Soru 109

Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

Soru 110

Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

Soru 111

6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?

Soru 112

Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 sayılı Kanun kapsamına girmez?

Soru 113

Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

Soru 114

Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 115

İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 116

Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere .......denir?

Soru 117

Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgüsü üzerinde bulunmaz?

Soru 118

Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ......derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 119

Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 120

Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?

Soru 121

İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 122

Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?

Soru 123

Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ......denir?

Soru 124

Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?

Soru 125

Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0