Soru 1

Kolluk teşkilatları tabi oldukları mevzuata, görev yeri ve zamanına göre sınıflandırıldığında özel güvenlik teşkilatı hangi kolluk sınıfı içinde yer alır?

Soru 2

Emre ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 3

Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?

Soru 4

Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim, görev alanı içerisinde düşürülen bir bayan cüzdanını emanete alır. Birkaç saat sonra müracaatta bulunan bir bayan cüzdanını düşürmek suretiyle kaybettiğini bildirir. Söz konusu cüzdanın müracaatçı bayana ait olduğu anlaşıldıktan sonra İbrahim cüzdanı sahibine iade ederken aşağıda belirtilen hangi tutanağı tutmalıdır?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmaya ilişkin şartlardan biri değildir?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran sebeplerden değildir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi zorunluluk halinin şartlarından değildir?

Soru 8

İş Kanununa göre, seferberlik sırasında günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin görevlerinden değildir?

Soru 10

“Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla ……………………. yaptırmak zorundadır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?

Soru 12

İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?

Soru 13

Özel güvenlik görevlilerine sağlanan yasal haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 14

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre aşağıdaki yerlerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Soru 15

Özel güvenlik görevlileri yakalama yetkilerini kullandıkları bir olayı en seri vasıtayla kime bildirmek zorundadır?

Soru 16

Yakaladığı kişiyi yetkili makama derhal bildirip teslim etmeyen ve görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle tutan özel güvenlik görevlisinin işlediği suç nedir?

Soru 17

Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

Soru 18

Aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmaya engel suçlardan değildir?

Soru 20

Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde ……… yaşından küçükler çalıştırılamaz. Cümlesinde boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 21

Umumî veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında oyun ve temsil verilebilmesi veya çeşitli şekillerde gösteri düzenlenebilmesi için mahallin en büyük mülkî amirine, en az kaç saat önceden yazılı bildirimde bulunulmalıdır?

Soru 22

Özel güvenlik görevlisi Cafer ve Mevlüt ikamet alanı olan bir sitenin güvenliğini sağlamaktadırlar. Amirleri kendilerine devriye görevini caydırıcı amaçlı olarak yapmaları talimatını vermiştir. Bu durumda Cafer ve Mevlüt caydırıcı amaçlı devriye görevini nasıl yapmalıdır?

Soru 23

Özel güvenlik görevlisi Faruk bir fabrikada gece vardiyasında görev yapmaktadır. Devriye görevi esnasında fabrika müdürünün odasının kapısının kırık olduğunu fark eder. Durumu sıralı amirlerine bildirir ve konu ile ilgili olarak bir rapor tanzim eder. Raporu tanzim eden Faruk aynı zamanda aşağıda belirtilen hangi hukuki durumla karşı kaşıya kalabilir?

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaçlarından değildir?

Soru 25

Eşkâl tarifinde aşağıdakilerden hangisi insanlarda değişmeyen niteliklerden değildir?

Soru 26

Özel güvenlik görevlisi Necdet bir fabrikada gece vardiyasında görev yapmaktadır. Devriye görevi esnasında hırsızlık şüphelisi bir şahıs ile karşılaşır. Şahıs Necdet’i görünce duvardan atlayarak kaçar. Necdet’in kaçan şüpheli şahsın eşkâl tarifinde aşağıdaki bilgilerden hangisine yer vermesi eşkâl tarifinde önemli değildir?

Soru 27

Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisi kapsar?

Soru 28

Üniformalı devriye hizmetinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29

Raporlar iki veya daha fazla kişi tarafından imzalanması halinde hukuken hangi tür belge halini alır?

Soru 30

Özel güvenlik görevlileri görev yapılan bölgede terk edilmiş bir eşya (Paket, Çanta vb.) görmeleri halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisini / hangilerini yapmalıdır? I-Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir III-Çevresi emniyete alınır IV- Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir

Soru 31

Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

Soru 32

Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki tutanaklardan hangisini düzenleyemez?

Soru 33

Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarından değildir?

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevi esnasında dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde maddi delilleri etkileyen faktörlerden değildir?

Soru 37

Özel güvenlik görevlileri Ayşe ve Fatma devriye görevi esnasında, görev alanı içerisinde düşürülmüş bir küpe bulurlar. Buluntu küpeyle ilgili tanzim edecekleri tutanakta aşağıda belirtilenlerden hangisine yer vermelerine gerek yoktur?

Soru 38

Özel güvenlik görevlilerinin sorumluluk alanında suç işleyen birisini ele geçirdikleri zaman, aşağıda belirtilen tutanak türlerinden hangisini tanzim etmeleri gerekir?

Soru 39

Güvenlik görevlisinin kalabalık oluşumlarında toplumun huzurunun sağlanması için alacağı tedbirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 40

Tesislere girişten evvel içeri girecek şahısların, taşıtların ve eşyaların güvenlik amaçlı kontrollerin yapıldığı yere ne denir?

Soru 41

Grubun bireye ve topluma etkileri grup dinamiği kavramı ile ifade edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu kavram içerisinde sayılmaz?

Soru 42

Devriye hizmetinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 43

Terör ve şiddet hareketleri yaratarak, devletin siyasi bütünlüğünü bozma veya başkalarına zarar verme amacında olan gruplar aşağıdakilerden hangisiyle değerlendirilir?

Soru 44

Saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazlarda uygulanması gereken ilkyardım tedbirlerinden değildir?

Soru 46

Hangisi yasadışı eylem yapan bir topluluğun denetim altına alınması veya dağıtılması için önerilen taktiklerden değildir?

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden inisiyatif kullanma olarak değerlendirilemez?

Soru 48

Aşağıdaki hangi durumda özellikle soğuk havalarda 20-30 dakika geçse bile yapay solunum ve kalp masajı başlanmalıdır?

Soru 49

“Seçici dinleme” nedir?

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi copun kullanma şekillerinden değildir?

Soru 51

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda göz yaşartıcı gaz kullanımında dikkate alınması gerekenlerden değildir?

Soru 52

Aşağıdakilerden hangisi iletişim problemlerinin çözümüne yardımcı olabilir?

Soru 53

Koruma personelinin zor kullanma tedbirlerinden olan silah kullanma da dikkat etmesi gereken en temel husus nedir?

Soru 54

Özel güvenlik görevlisinin kılık-kıyafeti ve teçhizatı, kişilere hangi türde mesaj verir?

Soru 55

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 56

Telaffuz hangi iletişim türünün unsurlarından biridir?

Soru 57

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğelerinden biri olan “kaynak” öğesinin tanımıdır?

Soru 58

İletişim süreci ne zaman başarılı olmuş sayılır?

Soru 59

Bak – dinle – hisset yöntemi içerisinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yer almaz?

Soru 60

Tek yönlü iletişimde aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisi yoktur?

Soru 61

İletilmek istenen bir mesajı anlayabilmek öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Soru 62

Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin üstün yönlerinden biridir?

Soru 63

Önemli kişinin korunması sırasında dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırı için ilk savunma hattı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 64

Net olmayan bir mesajı daha iyi anlayabilmek için ne yapılmalıdır?

Soru 65

Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?

Soru 66

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gaz kullanım yerlerinden değildir?

Soru 67

Özel güvenlik personelince silahlı olarak kişilerin korunması İllerde hangi makamın iznine bağlıdır?

Soru 68

.Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

Soru 69

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre illerde kurulan özel güvenlik komisyonunun başkanı kimdir?

Soru 70

Meskûn mahalde ve yakın koruma görevi yapan görevliler taşıyacağı silah seçiminde ilk hızı ve azami menzili düşük, kullandığı mermi çapı büyük silahlar tercih ederler. Bunun sebebi aşıdakilerden hangisi değildir?

Soru 71

Orta seviye koruma derecesi bulunan bir korunan kişi için gerekli alan araç sayısı an kaç olmalıdır?

Soru 72

Özellikle kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt yangınlarında etkili bir söndürücü olan köpüğün söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 73

Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinin görevlerinden değildir?

Soru 74

Yakın koruma hizmetlerinde hangi tür koruma tedbiri sağlanmaktadır?

Soru 75

Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?

Soru 76

Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?

Soru 77

Her insanın kendine mahsus olan biri diğerine benzemeyen; parmak izi ve göz retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 78

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik ve genel kolluğun ortak görevlerindendir? I- Yardım isteyen ve yardıma muhtaçlara yardım etmek II- Suçları aydınlatmak III- Suç işlenmesini önleyici tedbirler almak IV- Gerektiğinde kimlik tespiti yapmak

Soru 79

Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

Soru 80

Aşağıdakilerden hangisi karanlıkta görüntü veren kameralardandır?

Soru 81

Termal kamera ……………….. bağlı olarak görüntü almak amacı için kullanılır. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır?

Soru 82

Aşağıdakilerden hangisi yağ yangınlarında söndürücü madde olarak kullanılamaz?

Soru 83

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?

Soru 84

Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlış hareket tarzıdır?

Soru 85

Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki birleşimlerin hangisi gereklidir?

Soru 86

Elektrik akımının olduğu alanlarda hangi davranış şekli yanlıştır?

Soru 87

İlk yardım nedir?

Soru 88

Genel kolluk ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 89

Özel güvenlik görevlisi Hasan görev alanı içerisinde bir adam öldürme olayı ile karşılaşır. Hasan olay yerini muhafaza altına alır. Aşağıdakilerden hangisi Hasan için yanlış bir davranıştır?

Soru 90

Özel güvenlik ve genel kolluk birlikte aynı yerde görev yaptıkları esnada aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 91

Aşağıdakilerden hangisi “Uyuşturucu Madde” özelliklerinden değildir?

Soru 92

Amfetaminler hangi grup uyuşturuculardandır?

Soru 93

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’sindeki *A* harfini tanımlar?

Soru 94

Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?

Soru 95

Dış kanamalarda kanamayı durdurmada uygulanacak en son yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 96

Isı ile oluşan yanıklarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 97

Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tıkanması olan, öksüren ve zorla konuşup yardım isteyen kişiye uygulanan ilk yardım olmalıdır?

Soru 98

Ateşli havale ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 99

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 100

Akrep sokmalarında ilkyardımda ne yapılmalıdır?

Soru 101

Yerine getiren yay kırıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Soru 102

Tırnak kırıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Soru 103

Tetiğe basıldığında horoz düşüp ateşleme gerçekleşmediğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 104

Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 105

Atış yapılmamış olsa da silahın ana parçalarının el yordamıyla sökülerek yağlanıp temizlenmesi hangi bakım türüdür?

Soru 106

Silah temizliğinde kullanılan, ucuna bez veya fırça takılan, metal veya plastikten yapılan çubuğa ne denir?

Soru 107

Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol hangi şıkta doığru verilmiştir?

Soru 108

Kovan tertibatı nelerden oluşur?

Soru 109

Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

Soru 110

Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 111

Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parça sağlar?

Soru 112

Aşağıdakilerdenhangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I.Kapak takımının çıkartılması II. Şarjörün çıkartılması III. Yerine getiren yayın çıkartılması IV.Namlunun çıkartılması V. Tabancanın boşaltılması

Soru 113

Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?

Soru 114

Aşağıdakilerden hangi seçenek daha kapsamlı olarak iyi atıcıyı ifade etmektedir?

Soru 115

Sağ el ile silah kullanan bir kişinin, tetik parmağını yerleştirme hatasını yapması sonucu vuruşları hedefin hangi yönünde toplanır?

Soru 116

Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 117

Doğru nisan alma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 118

Kalibre nedir?

Soru 119

Boş kovan üzerinde hangi iz yoktur?

Soru 120

Bir koruma görevlisinin kişisel araç- gereçlerinde aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?

Soru 121

Namlu içindeki girintilere ne denir?

Soru 122

Atış sırası bekleyen fişeğin işgal ettiği yere …………. denir? Boş bırakılan yere uygun olanı işaretleyiniz.

Soru 123

Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……….. denir? Boş bırakılan yere uygun olanı işaretleyiniz.

Soru 124

Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye ne denir?

Soru 125

Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0