Soru 1

Anayasanın 13 üncü maddesindeki düzenlemeye göre özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayıcı bir işlem yapmaları gerektiğinde hukuki dayanakları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru 2

“Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine üç bin TL idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.” şeklindeki düzenleme özel güvenlik alanındaki hangi mevzuatta yer almaktadır?

Soru 3

Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için özel güvenlik eğitim kurumlarından en az kaç saat ders almak zorunludur?

Soru 4

“Aynı veya eşit değerde bir iş için, cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.” hükmü hangi kanunda yer almaktadır?

Soru 5

İl Özel Güvenlik Komisyonu, özel güvenlik hizmeti verilecek olan yerle ilgili karar alırken, koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine öncelik verir?

Soru 6

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında koruma ve güvenlik hizmeti verilecek yer için aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?

Soru 7

Kişi, kurum ve kuruluşların özel güvenlik izni için Valiliğe yapacakları başvuru neticesinde, İl Özel Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden hangisi hakkında karar vermez?

Soru 8

Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında değildir?

Soru 10

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlükten kaldırılmıştır?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da öngörülen yakalama nedenlerinden biri değildir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kanunlardan aldıkları yetkilerini kullanabilmeleri için zorunlu şartlardan değildir?

Soru 13

Özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken uyması gereken temel kurallardan bazıları aşağıda sayılmıştır. Bu kuralların hangisinin ihlali özel güvenlik alanında çalışma hakkının süresiz olarak kaybedilmesine yol açmaz?

Soru 14

Otobüs terminalinin kapı detektöründen geçen şahsın üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit eden özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmektedir?

Soru 15

4857 sayılı İş Kanunu’nda “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.” hükmü amirdir. Bu hükme göre kanunun hangi ilkesine yer verilmiştir?

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Polis Vazife ve Salahiyet Kanununca polise tanınmış yetkilerden biri değildir?

Soru 17

Para ve değerli eşya naklinde görevlendirilen silahlı özel güvenlik görevlisi, özel güvenlik kimlik kartı ve taşıdığı silaha ilişkin ruhsat ile birlikte hangi geçerli resmi belgeyi de yanında bulundurmakla zorunlu ve sorumludur?

Soru 18

“Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla ……… yaptırmak zorundadır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan biri değildir?

Soru 20

İllerde Özel Güvenlik Komisyon Başkanı kimdir?

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi alışveriş merkezinde devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinin görevi ile bağdaşır?

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi olay yerine girilmemesinin sebeplerindendir? I. Delilleri bozmamak II. Delilleri değiştirmemek III. Delillerin olay yeri dışına çıkmasını engellemek

Soru 23

Aşağılardan hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?

Soru 24

Özel güvenlik görevlisi görev alanı içerisinde devriye görevini ifa ederken şüpheli bir pakete rastlaması durumunda aşağıdaki davranışlarından hangisini yapması yanlıştır?

Soru 25

. İlk ekip olan özel güvenlik görevlileri Hakan ve Sezgin, görev alanı içerisinde bir olayla karşılaştıklarında aşağıda yer alan davranışlardan hangisini yaptıklarında yetki aşımına girer?

Soru 26

Not defteri tutulması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 27

Özel güvenlik görevlileri Yasemin ile Selma, görev alanı içerisinde meydana gelen bir olay ile ilgili aşağıdaki hangi tutanağı düzenleyemez?

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın ilk aşamasıdır?

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden biri değildir?

Soru 30

Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?

Soru 31

Olay yerinde, olayla bağlantısı olabilecek bir otomobil var ise aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin bununla ilgili alması gereken tedbirlerden biri değildir?

Soru 32

Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında ihtiyaç duyulacak malzemelerden değildir?

Soru 35

Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı sabit yere ne ad verilir?

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik unsurlarından değildir?

Soru 37

Özel güvenlik görevlisinin nokta görevi sırasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?

Soru 38

Devriye turu öncesi hazırlık aşamaları ile ilgili hangisi doğru değildir?

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinde bulunması gereken araç gereçlerden biri değildir?

Soru 40

Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve tasnif edilebilen özelliklerinden faydalanılarak, olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi işlemine ne denir?

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

Soru 42

Bagaj içinde bulunan patlayıcı maddeleri tespit eden ve bunu alarm ile bildirme özelliğine sahip olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 43

X-Ray cihazından geçen metaller renkli monitörde hangi renkte görünürler?

Soru 44

Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 45

X-Ray cihazının bulunduğu ortamdaki radyasyon ölçümü aşağıdaki cihazlardan hangisi ile yapılır?

Soru 46

. İlk yardım görevlisi Ahmet Bey arabasıyla seyahat halindeyken henüz yeni olmuş bir trafik kazasına rast geliyor. Yolun kenarında arabadan fırlamış bir yaralı bulunmaktadır. Ahmet Bey bu kazazedenin solunum değerlendirmesini hangi yöntemle yapmalıdır?

Soru 47

Kırık tespitinde doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48

Burkulmalarda aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

Soru 49

Yüksek ateş nedeniyle oluşan havaleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 50

Epilepsi krizinde hangi uygulama doğrudur?

Soru 51

Rentek manevrası nedir?

Soru 52

Aşağıdakilerden hangisi genel zehirlenme belirtilerinden birisi değildir?

Soru 53

Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?

Soru 54

Sağlıklı bir çocukta dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?

Soru 55

Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne isim verilir?

Soru 56

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

Soru 57

Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini kesinlikle yapmamalıdır?

Soru 58

Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden biri değildir?

Soru 59

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi söndürme maddesi olarak kullanılan suyun avantajlarından biri değildir?

Soru 60

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara ne denir?

Soru 61

Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

Soru 62

Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?

Soru 63

Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 64

Aktif maddesi MDMA olan; uyku, açlık, susuzluk gibi hayati ihtiyaçları engelleyerek vücudun dengesini bozan amfetamin türevi madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 65

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?

Soru 66

Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?

Soru 67

Aşağıdakilerden hangisi empatiyi tanımlar?

Soru 68

………… duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılmasıdır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 69

İletişim sürecinde herhangi bir olaya ilişkin duygu ve düşüncelerin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan semboller veya alıcıya iletilmesi istenen konu, iletişimin hangi temel ögesi ile tanımlanmaktadır?

Soru 70

Aslında dinlemeyen, dinliyormuş gibi yapan ve zihnen çok uzaklarda olan insanlara hitap edildiğinde uykudan uyanır gibi sıçrarlar. Bu tür dinlemeler genellikle konferans, seminer, kalabalık, ışık ortamı zayıf ve sıcak ortamlarda daha sık görülür. Yukarıda anlatılan dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 71

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden biri değildir?

Soru 72

“İletişimde ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimiz önemlidir.” sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

Soru 73

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin fonksiyonlarından değildir?

Soru 74

Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşan kişilerin kullandığı mesafeye kişisel alan mesafesi denir. Buna göre iletişimde kişisel alan mesafe ölçüsü ne olmalıdır?

Soru 75

İletişimde çok önemli bir öğe olan “ilk izlenim” karşımızdaki kişinin hangi özellikleri hakkında bilgi vermez?

Soru 76

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

Soru 77

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır?

Soru 78

Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 79

Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme isteğine ne denir?

Soru 80

Aşağıdakilerden hangisi için kama düzeni kullanılmaz?

Soru 81

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı düzenler arasında yer almaz?

Soru 82

Kalabalığa yakın bir noktada duyulan patlama sesi üzerine şahısların korku, endişe ve kontrolsüz bir şekilde hedef gözetmeksizin kaçışmasıyla başlayan davranış şekli hangisidir?

Soru 83

Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 84

Aşağıdakilerden hangisi terörist faaliyetin eyleme dönüşme safhalarından biri değildir?

Soru 85

Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda aniden oluşan paniği önlemek için uygulanan yöntemlerden biri değildir?

Soru 86

Bireylerin bir toplumun üyesi olarak geliştirdiği dil, teknoloji, inanç, örf, adet, gelenek ve görenek, sanat ve ahlak gibi ortak değerlerden oluşan, kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kuralların tümüne ne ad verilir?

Soru 87

Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda rastlanan eylem biçimleri arasında değildir?

Soru 88

Aşağıda yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden hangisi kanun dışı olarak değerlendirilemez?

Soru 89

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma çeşitlerinden değildir?

Soru 90

Koruma şekilleri, korunan kişinin.................göre belirlenmektedir.” cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 91

VIP tören alanına geldiğinde silahlı bir saldırı olması durumunda korumaların yapması gereken öncelikli hareket aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 92

VIP bombalı bir saldırı ile karşılaştığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 93

Yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlisi bu hizmeti ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisini göz önünde bulundurmaz?

Soru 94

VIP koruma altında olan bir kişi ziyaret için Adana’dan İstanbul’a gideceğinden, yapılacak öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini kontrol etmeye gerek yoktur?

Soru 95

Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Soru 96

Aşağıdakilerden hangisi suikastların genel amaçlarından değildir?

Soru 97

Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

Soru 98

Genel kolluk-Özel güvenlik ilişkileri açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 99

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri ortak yetki alanına girmez?

Soru 100

Özel güvenlik görevlisinin terk edilmiş veya bulunmuş eşyaya karşı ne tür bir yetkisi vardır?

Soru 101

Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliğinde kullanılan malzeme değildir?

Soru 102

Aşağıdakilerden hangisi atışı etkileyen temel faktörlerden değildir?

Soru 103

Aşağıdakilerden hangisi silah bakım türlerinden değildir?

Soru 104

Tabancaların parçalarından sürgü takımında hangi unsur bulunmaz?

Soru 105

Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?

Soru 106

Nişan tertibatında namlu gerisinde olan arpacığın şekline göre oyuk kısmı tam daire yarım daire, dikdörtgen, üçgen şeklinde olabilen parçaya ne ad verilir?

Soru 107

Silahın güvenli bir şekilde boşaltılması için sırasıyla izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir? I-Ölü bölgeye tetik düşürülerek silah kılıfa konulur II-Sürgü çekilip gözle atım yatağı kontrol edilir ve bırakılır III-Şarjör çıkartılır IV-Tabanca ölü noktaya çevrilir

Soru 108

Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?

Soru 109

Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?

Soru 110

Aşağıdakilerden hangisi namluda bulunan yiv ve setlerin görevleri arasında sayılmaz?

Soru 111

Nişan hattı nedir?

Soru 112

Poligonda atış eğitimi alan özel güvenlik görevlisinin silahı tutukluk yaptığı taktirde öncelikli yapması gereken hareket tarzı hangisidir?

Soru 113

Silahlı özel güvenlik görevlilerinin görev değişiminde birbirlerine silah teslim ederken dikkat edecekleri en önemli husus hangisidir?

Soru 114

Bankada görevli özel güvenlik görevlisi silahı ile ilgili hangi hususlara uymak zorunda değildir?

Soru 115

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında yer almaz?

Soru 116

Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?

Soru 117

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakledilmesindeki usul nedir?

Soru 118

Gaz tabancaları hangi silah grubunda yer alır?

Soru 119

Aşağıdakilerden hangisi tabancanın parçalarından değildir?

Soru 120

Aşağıdakilerden hangisi temel atış tekniklerinden değildir?

Soru 121

Atışa hazır fişeğin işgal ettiği ve aynı zamanda iğnenin kapsüle çarparak patlamanın meydana geldiği yere ne denir?

Soru 122

Tabancalarda ateşleme ilk olarak aşağıdaki parçalardan hangisiyle başlar?

Soru 123

Poligonda atışa hazır atıcı neyi bekler?

Soru 124

Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?

Soru 125

Silah taşıma ruhsatı kaç yıl geçerlidir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0