Soru 1

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?

Soru 4

“Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 5

Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?

Soru 6

Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?

Soru 8

Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya on beş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir?

Soru 9

Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin tabii olduğu yasaklardan değildir?

Soru 11

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin yetkilerinden değildir?

Soru 13

Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14

Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler?

Soru 15

Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır. ”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 16

Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama, özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer?

Soru 17

Henüz mahkeme kararı ile kesinleşmemiş olsa dahi bazı fiillerden dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma devam eden kişilerin özel güvenlik görevlisi olmaları kanunen mümkün değildir. 5188 sayılı kanunda aşağıdaki suçlardan hangisi bu kapsamda sayılmamıştır?

Soru 18

Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

Soru 19

5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20

Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?

Soru 21

Görevli oldukları fabrikada devriye görevini yerine getiren ÖGG Selçuk ile Çetin’in hangi davranışı yanlıştır?

Soru 22

Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir?

Soru 25

Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev yapan görevlilere ne denir?

Soru 26

Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava meydanlarında yapılan aramaya ne denir?

Soru 27

Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 28

Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görevlerinden değildir?

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden değildir?

Soru 34

Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini, 5188 sayılı Kanunda geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir?

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?

Soru 36

Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin, görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisine girer?

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir?

Soru 38

Görev alanı içinde bir olaya müdahale eden özel güvenlik görevlisi Ahmet, olayla ilgili aşağıdakilerden hangisini yapamaz ?

Soru 39

Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade doğrudur?

Soru 40

Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 41

Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 42

Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi X-Ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir?

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir? I- Kartlı geçiş sistemi II- X-ray cihazı III-Metal dedektörü

Soru 45

. I.Işık sinyali II. Ses sinyali III.Titreşim sinyali Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi metal dedektörü ile kapı tipi metal dedektörünün ortak özelliklerindendir?

Soru 46

İlkyardım nedir?

Soru 47

Temel Yaşam Desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 48

Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir?

Soru 49

Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 50

İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Soru 51

Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 52

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 53

Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır?

Soru 54

Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 55

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 56

Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı (LPG) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 57

Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 58

Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?

Soru 59

Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

Soru 60

Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

Soru 61

Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 62

Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

Soru 63

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

Soru 64

Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad verilir?

Soru 65

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?

Soru 66

Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 67

Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi görünüp başka şeyleri düşünmek nasıl bir dinleme türüdür?

Soru 68

“Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 69

Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?

Soru 70

“Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır.

Soru 71

Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

Soru 72

Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?

Soru 73

Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ……………………..adı verilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

Soru 74

Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

Soru 75

Aşağıdakilerden hangisi mesajın genel özelliklerinden biri değildir?

Soru 76

Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?

Soru 77

Sen dili karşımızdakini suçlamaya yargılamaya yönelik bir konuşma tarzıdır. Bu konuşma tarzı, davranışa, duyguya ve kişiliğe yöneliktir. Bu nedenle karşımızdaki insanı savunmaya iter. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen dilinin özelliklerinden biri değildir?

Soru 78

Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?

Soru 79

Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 80

Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 81

Aşağıdakilerden hangisi cop ile öncelikli vuruş bölgelerinden biri değildir?

Soru 82

Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 83

Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir?

Soru 84

Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 85

Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 86

Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir?

Soru 87

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu´na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 88

Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?

Soru 89

Aşağıdakilerden hangisi, talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?

Soru 90

Belirlenen bir hedefe ve amaca ulaşabilmek için önceden belirlenmiş plân, yol, usûl ve yöntemlere ne denir?

Soru 91

Koruma görevlisi “Ali” koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Ali kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?

Soru 92

Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?

Soru 93

Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?

Soru 94

Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

Soru 95

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?

Soru 96

Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan genel kolluk aşağıdakilerden hangileridir?

Soru 97

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir?

Soru 98

Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmandan değildir?

Soru 99

Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?

Soru 100

Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

Soru 101

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları hangi kanuna göre düzenlenir?

Soru 102

Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

Soru 103

Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

Soru 104

Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

Soru 105

Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?

Soru 106

Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?

Soru 107

Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?

Soru 108

Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 109

Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 110

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?

Soru 111

Rayyür nedir?

Soru 112

Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

Soru 113

(9x19)’luk Fişek denildiği zaman ikinci rakam olan 19 kovan boyunu ifade ederken, ilk rakam olan 9 neyi ifade eder?

Soru 114

Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?

Soru 115

Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?

Soru 116

Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir?

Soru 117

Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?

Soru 118

Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

Soru 119

Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?

Soru 120

Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda Genel Emniyet Kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 121

Silahın hangi parçasının eksik olması atışa engel teşkil etmez?

Soru 122

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun/Yönetmelik kapsamında silah taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?

Soru 123

Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?

Soru 124

14’lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir?

Soru 125

Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0