Soru 1

Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi AVM’de devriye görevi yapan ÖGG Cemil ve Onur’un görevi ile bağdaşmaz?

Soru 3

Yakalama Tutanağında” aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 4

Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 5

Şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa davranış şeklimiz hangisi olmalıdır?

Soru 6

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun karşılaştırıldığında, aşağıdaki yetkilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılamaz?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının korunması için tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcılığı bulunmamaktadır?

Soru 8

Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile …………. denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?

Soru 10

Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

Soru 11

Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

Soru 12

Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?

Soru 13

Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız kurumda meydana gelen silahla yaralama olayında aşağıdakilerden hangisini yapmanız doğru olmaz?

Soru 14

Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 15

Özel güvenlik görevlileri hakkında görev sırasında zor kullanma yetkilerine dair sınırları aşmaları durumunda, Türk Ceza Kanunu’nun 256. Maddesinde belirtilen hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?

Soru 16

5188 Sayılı Kanun kapsamında aşağıdakilerin hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinin aranması özel hükme bağlı değildir?

Soru 18

Aşağıda sayılan haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde sayılan haklardan değildir?

Soru 19

Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

Soru 20

Özel Güvenlik Şirketleri, Birimleri ve Özel Eğitim Kurumlarının Bakanlık ve Valiliklerce yapılan denetlemelerinde tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi için kurum ve kuruluşlara asgari kaç gün süre verilir?

Soru 21

Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 22

. Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında görevlendirilmesi gerekli personelden değildir?

Soru 23

İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır. I-Haksız üst arama II-Konut dokunulmazlığı ihlali III-Zor kullanma sınırının aşılması IV-Görevi ihmal

Soru 25

Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?

Soru 26

Görev alanı içerisinde devriye hizmetini yerine getiren ÖGG Fatih ve Selçuk, görev esnasında bir işyerinde yangın çıkması üzerine işyerine girerler. Bu davranışlarıyla hangi görevi yerine getirmiş olurlar?

Soru 27

“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

Soru 28

Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?

Soru 29

“Özel güvenlik görevlisi Hakan hastanede gece vardiyasında bina içerisinde elektrik kontağından küçük çaplı bir yangın çıktığını görür ve hemen yangın söndürme cihazı ile olaya müdahale ederek yangını kontrol altına alır.” Bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini aşağıdakilerden hangi yazı türü ile bilgilendirir?

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

Soru 31

ÖGG Faik yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken tutanak ve şüphelinin bunu imzalamaması halinde yapması gereken işlem nedir?

Soru 32

Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?

Soru 33

Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 34

Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanuna göre ruhsatlı silah taşınamayacak yerler arasında yer almaz?

Soru 36

Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri, fail, mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ........................ denir?

Soru 37

Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

Soru 38

Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

Soru 40

“Özel güvenlik görevlisi Serkan, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır.” Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Serkan tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?

Soru 41

Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

Soru 42

Yangın detektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar? I-Duman II-Işık III-Isı IV-Alev

Soru 43

Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

Soru 44

Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?

Soru 45

Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-Ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir?

Soru 46

Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?

Soru 48

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

Soru 49

Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?

Soru 51

İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?

Soru 52

Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmelidir?

Soru 53

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım yapan kişinin müdahalesi esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?

Soru 54

Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Soru 55

Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?

Soru 56

. Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?

Soru 57

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

Soru 58

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?

Soru 59

Yanabilen hafif metallerin (alüminyum, magnezyum, sodyum vb.) oluşturduğu yangınlar hangi yangın sınıfına girer?

Soru 60

Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 61

Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

Soru 62

Sıvı madde yangınları yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile gösterilir?

Soru 63

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?

Soru 64

Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?

Soru 65

Tıbbi kullanımı ihtiyaç olmadığı halde maddenin yasadışı kullanımına ne ad verilir?

Soru 66

“Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

Soru 67

Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz, hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?

Soru 68

“………….. kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimdir. İletişim, bilgi/sembol üreterek bunları birbirine aktararak ve yorumlayarak iletişim sürecini gerçekleştirir.” Yukarıda boş bırakılan yere hangi iletişim sınıfı gelmelidir?

Soru 69

Yüz, beden, bedensel temas, mekan kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?

Soru 70

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?

Soru 71

Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 72

Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?

Soru 73

İletişimde kişiler arasındaki fiziksel mesafe çok önemli olup, iletişim üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Kişiler arasındaki mesafenin (en yakından en uzağa) doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 74

Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Soru 75

İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?

Soru 76

Korunan önemli kişiye (VIP) saldırı anında, saldırının farkına varabilen korumalar diğerlerine bağırarak saldırının nerden geldiğini bildirmelidir. Tehlikenin nereden, hangi yönden geldiğini belirtmek için saat yöntemi kullanılır. VIP’in gidiş yönü daima 12’dir. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ve “saldırgan saat 6 yönünde kaçıyor” ifadeleri sırasıyla hangi yönleri ifade eder?

Soru 77

Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?

Soru 78

. Aşağıdakilerden hangisi “algılama-seçme-düşünme-yorumlama” süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?

Soru 79

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?

Soru 80

Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak, onları eylem yaptırmaya zorlayan, onları taşkınlığa ve suç işlemeye iten, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 81

Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?

Soru 82

Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?

Soru 83

Kalabalık bir topluluğu ortadan ikiye bölmek için aşağıdaki toplu düzenlerden hangisi kullanılır?

Soru 84

Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?

Soru 85

Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir?

Soru 86

Güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda topluluğun suç içermeyen bazı tavır ve hareketlerini göz ardı etmesi ve mecbur kalmadıkça müdahale etmemesi hangi ilke ile doğrudan ilgilidir?

Soru 87

“……. gösteri ve eylemlerde savunma, eylemcileri püskürtme ve dağıtma amacıyla kullanılan bir silahtır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 88

Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?

Soru 89

Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden biri değildir?

Soru 90

Makam ve koruma aracı gidilecek yere yaklaştıkça güzergâh hakkında koruma amirine bilgi veren ekip hangisidir?

Soru 91

Dört kişi ile koruma düzeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 92

Korunacak kişinin konutunda nokta nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 93

Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?

Soru 94

Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?

Soru 95

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?

Soru 96

Koruma organizasyonunda silah kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 97

Polis, kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?

Soru 98

Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?

Soru 99

Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?

Soru 100

İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?

Soru 101

Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

Soru 102

Silahımızın tırnağının kırık, aşınmış veya tırnak yayının kırık yahut özelliğini kaybetmiş olması aşağıdaki olası mekanik arızalardan hangisini doğurur?

Soru 103

Fişek çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahlara ne ad verilir?

Soru 104

Ateşli silahlar için taşıma ruhsatı belgesi kaç yıl geçerlidir?

Soru 105

Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?

Soru 106

Silah ile nişan alma sırasındaki en önemli nişan elemanı hangisidir?

Soru 107

Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?

Soru 108

Özel güvenlik görevlisi doğru nişan almada aşağıdakilerden hangisine uygun hareket etmelidir?

Soru 109

Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?

Soru 110

Poligonda atış yapan özel güvenlik görevlisinin silahı tutukluk yaptığında öncelikle yapması gereken hareket tarzı ne olmalıdır?

Soru 111

6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?

Soru 112

Aşağıdaki şekilde görülen gez ve arpacık ile ilgili nişan hatası ve hedefteki sonucu hangi nişan hattı sebebiyle oluşmuştur?

Soru 113

Gez ve arpacık tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?

Soru 114

Atış yapan özel güvenlik görevlisi Dursun, silahının şarjöründeki tüm fişekleri atmasına rağmen silahının sürgüsünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 115

Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

Soru 116

İğnesi kırık olan bir silahla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 117

Silahlarda ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafeye ……………. denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 118

Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ...... derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 119

Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 120

Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?

Soru 121

MP5 makineli tabancalarda emniyet sistemi ve ateş etme ayarları için kabza grubunun sağ yan tarafına işaretlenen harfler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 122

Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder?

Soru 123

Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere …...... denir?

Soru 124

Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?

Soru 125

Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0