Soru 1

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmaktadır. Silahlı eğitim süresi toplam kaç saattir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?

Soru 4

Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?

Soru 6

Özel güvenlik görevlileri yakalanan kişi veya suç eşyasını hangi makama tutanakla teslim etmelidir?

Soru 7

Şirketlere, faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler. Şirketlere faaliyet izni vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir?

Soru 9

Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin tabii olduğu yasaklardan değildir?

Soru 11

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir?

Soru 12

Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlere uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13

Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?

Soru 14

Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi kaç saattir?

Soru 15

“Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?

Soru 17

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında, özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?

Soru 18

Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

Soru 19

5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20

Özel güvenlik görevlisi Tarkan, havalimanı bina girişindeki x-ray cihazından sorumlu olarak görev yapmaktadır. Özel güvenlik görevlisi Tarkan bu görevini yaparken hangi kanundan yetki alarak bu görevi yapmaktadır?

Soru 21

Kontrol noktalarında güvenlik tedbirleri gerektiğinde üç aşamalı olarak yapılır. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü aşama kontrolü ifade etmektedir?

Soru 22

Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir?

Soru 25

Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev yapan görevlilere ne denir?

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden birisi değildir?

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin önleyici görevlerinden değildir?

Soru 28

Ceza Muhakemesi Kanununun 90’ıncı maddesine göre (suçüstü halinde) yakalama, devriyenin hangi görevlerine girer?

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerinden değildir?

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görevlerinden değildir?

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden değildir?

Soru 33

Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini, 5188 sayılı Kanunda geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir?

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?

Soru 36

Suçluyu, suçun iz ve delillerini, suçta kullanılan eşya ve aletleri, suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarda veya mekânlarda yapılan araştırma ve kontrol işlemi, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir?

Soru 38

Zor kullanmada; güç kullanma aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır?

Soru 39

Özel güvenlik görevlilerince düzenlenen tutanağı, şüphelinin imzalamaması ile ilgili işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 40

Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 41

Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 42

Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

Soru 44

Metal detektör ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cisimleri tespit eder. II. Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verir. III. Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metot ile aranmasını sağlar

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine (CCTV) ait bir unsur değildir?

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 47

Temel Yaşam Desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 48

Mutfakta iş yaparken elinizi kesmeniz sonucunda oluşan kanama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 49

Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 50

Atardamar kanamasında fazla kan kaybının nedeni nedir?

Soru 51

Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 52

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 53

Güvenliğini sağladığınız bir okulda kolunun üzerine düşen bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulamadır?

Soru 54

Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 55

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 56

Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

Soru 57

Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?

Soru 58

LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?

Soru 59

Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

Soru 60

Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 61

Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

Soru 62

Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

Soru 63

Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?

Soru 64

Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad verilir?

Soru 65

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?

Soru 66

“Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 67

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel özelliklerden değildir?

Soru 68

“Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye …………… denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 69

“Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 70

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

Soru 71

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?

Soru 72

Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?

Soru 73

“Karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk haline ………………denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 74

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri stresin kaynaklarındandır? I) Rol belirsizliği II) Rol çatışması III) Engelleme IV) Çalışma koşulları

Soru 75

İletişimde bir mesajı iletmek için kanallar kullanılır. Bu kanallar aşağıdakilerden hangisi/hangileridir? I) Söz II) Ses III) Beden Dili IV) Gürültü

Soru 76

Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?

Soru 77

Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

Soru 78

Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?

Soru 79

Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 80

Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?

Soru 81

Aşağıdakilerden hangisi cop ile öncelikli vuruş bölgelerinden biri değildir?

Soru 82

Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 83

Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan kalabalık türleri arasında yer almaz?

Soru 84

Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

Soru 85

Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 86

Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir?

Soru 87

Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stand açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir?

Soru 88

Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?

Soru 89

Belediye Başkanının 24 saat esasına göre güvenliğinin sağlandığı faaliyete ne denir?

Soru 90

Yakın koruma hizmetlerinde standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?

Soru 91

Koruma görevlisi “Ali” koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Ali kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?

Soru 92

Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 93

Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?

Soru 94

Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

Soru 95

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?

Soru 96

Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan genel kolluk aşağıdakilerden hangileridir?

Soru 97

AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi Şener hırsızlık yapan birisini suç üstünde yakalarsa aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Soru 98

Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmandan değildir?

Soru 99

Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?

Soru 100

Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

Soru 101

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları hangi kanuna göre düzenlenir?

Soru 102

Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir?

Soru 103

Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

Soru 104

Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

Soru 105

Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?

Soru 106

Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?

Soru 107

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

Soru 108

Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?

Soru 109

Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?

Soru 110

Aşağıdakilerden hangisi silahta kovanın dışarı atılmasında etkilidir?

Soru 111

Rayyür nedir?

Soru 112

(9x19)’luk Fişek denildiği zaman ilk rakam olan 9 çekirdek çapıdır. Diğer rakam olan 19 neyi ifade eder?

Soru 113

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?

Soru 114

Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?

Soru 115

Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?

Soru 116

Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir?

Soru 117

Hazne nedir?

Soru 118

Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

Soru 119

Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 120

“Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda Genel Emniyet Kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 121

Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 122

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun/Yönetmelik kapsamında silah taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?

Soru 123

Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?

Soru 124

14’lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir?

Soru 125

Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0