Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kalabalıklar için doğru değildir?

Soru 2

Bir grubu belli bir istikamete, sağa-sola sevk etmek için aşağıdaki hangi düzenin kullanılması doğrudur

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma yollarından değildir?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik kuvvetlerinin uygulamadaki genel ilkelerinden değildir?

Soru 7

Topluluğa yeni mensubiyetten kaynaklanan psikolojik özellikler aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden değildir?

Soru 9

Asagidakilerden hangisinin yakalama tutanaginda olmasina gerek yoktur?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi topluluğu içeriden yöneten kişidir?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?

Soru 12

Öncü istihbarat çalışmasının amacı korunan kişinin ………. Ve ………. Üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik ……… ortadan kaldırmak veya ………. İndirmektir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluklara uygun olanıdır?

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?

Soru 14

Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ….. denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi koruma aracının özelliklerinden değildir?

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi korunan kişinin(VİP) konuşma yapacağı platform ile dinleyiciler arasında alınması gereken koruma önlemlerinden değildir?

Soru 17

Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

Soru 18

Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 19

Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yakın(kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?

Soru 21

”Toplumun etkisinde kalan ve bazen de onu etkileyerek değiştiren birey davranışlarını inceleyen bilim dalı” aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22

”İnsanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine” ne denir?

Soru 23

”Bir kimseyi başkalarından ayıran ve onu kendisi yapan, duygu, düşünce, inanç gibi özelliklerinin bir bütünlük içerisinde süreklilik göstermesine” ne denir?

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türleri içerisinde yer alır?

Soru 25

”Grupların özelliklerini, oluşmasını, gelişmesini ve gruplarla insanlar ve diğer gruplar arasındaki karşılıklı ilişkileri belirleyen bilgi dalı ve uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26

.”Etkileşim halinde olan, ortak amaçları, ortak kuralları bulunan ve kendilerini mensubu olarak hissettikleri insanların oluşturduğu topluluklara” ne denir?

Soru 27

İnsanların içinde bulundukları toplumun dilini, gelenek ve göreneklerini, değerlerini, tutum ve davranışlarını benimseyerek o toplumun üyesi olmasına” ne denir?

Soru 28

Psikolojik açıdan, ”Birbiri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma ne denir?

Soru 29

“Birbirinden habersiz olarak düzensiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmeleri ile ortaya çıkan insan yığınları” na ne denir?

Soru 30

Başlangıç ve bitiş yeri ve zamanı belli olan olaylara ne denir?

Soru 31

Koruma personeli için aşağıdaki olaylardan hangisi yanlıştır?

Soru 32

Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?

Soru 33

Hangisi Yakın Koruma Ekibinde bulunması gereken unsurlardan değildir?

Soru 34

Koruma faaliyetleri sırasında kalabalık yerlerde koruma çemberi …….., açık alanlarda ise koruma çemberi………..ifadesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi korunan kişinin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?

Soru 36

Koruma görevlilerinin saldırı anında öncelikli görevi nedir?

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi koruma görevlilerinin görevleri ile ilgili bilmesi gereklidir?

Soru 38

Önemli kişiye yönelik saldırı esnasında yapılan işlerden hangisi yanlıştır?

Soru 39

Koruma görevlisi olarak görev yapan Özel Güvenlik Görevlisi Hakan, koruduğu kişiyi işyerinden havalimanına götürecektir. Mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne denir?

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinde dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 41

Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

Soru 42

Koruma organizasyonunda görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa’nın, silah kullanma konusunda nasıl davranması doğrudur

Soru 43

Şuurlu fertlerden(kişi) ve özellikle aralarında teşkilatlanma bağları ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden oluşmuş insan yığınlarına ne denir?

Soru 44

Toplu hareketlerin çoğu bilinçli ve planlı olarak gerçekleştirilir. Planlı bir toplu hareket de organize olmayı, iş bölümünü ve koordineyi gerektirir. Buna göre hangsi toplu hareketlern teşkilatlanmasında yer almaz?

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanması kapsamında eylem gruplarının özelliklerinden değildir?

Soru 46

Göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 47

…….,kanun tarafından delil niteliği taşımakta olup aksi ispat edilinceye kadar geçerlidir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi cop kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?

Soru 49

Korunan kişinin gideceği, ziyaret edeceği, konuşma yapacağı güzergah üzerinde yapılan teferruatlı ve risk analizlerinde ortaya konan çalışmaya ne ad verilir?

Soru 50

Aşağıdaki maddelerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?

Soru 51

Ö.G.G tarafından korunan V.I.P(Çok önemli kişi) nin bazı özelik ve ayrıcalıkları olmalıdır. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu özelliklerden birisi değildir?

Soru 52

Aşağıdaki maddelerden hangisi suikastların nedenlerinden biri değildir

Soru 53

. Aşağıdaki yerlerden hangisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak kanunlarca serbest bırakılmıştır?

Soru 54

Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 55

Zor kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 56

Özel güvenlik görevlisinin silah kullanma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 57

Aşağıdakilerden hangisi tutanaklar için yanlış bir bilgidir?

Soru 58

Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir? I. Haksız bir saldırının olması II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması IV. Orantılı karşılık verilmesi

Soru 59

Aşağıdakilerden hangisi Ö.G.G’nin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?

Soru 60

Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?

Soru 61

Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden birisi değildir?

Soru 62

“Bir toplumsal olayda topluluk içerisindeki provokatör ve atılganların söz ve daha ziyade eylemleri doğrultusunda hareket eden kimselere” ne denir?

Soru 63

Aşağıdakilerden hangisi “yasadışı olaylarda güvenlik güçlerine karşı uygulanan eylem taktikleri arasında” yer almaz?

Soru 64

Aşağıdakilerden hangisi kitlelerin genel özellikleri arasında yer almaz?

Soru 65

Psikolojik açıdan ”Birbiri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

Soru 66

Grup dinamiği konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 67

Korunan kişinin yapacağı ziyaret amacına göre öncü ekip ilk olarak kabul ve karşılamayı yapacak yetkili ile irtibata geçer. Programdaki aktiviteler ile ilgili görüş alış verişinde bulunur. Kontrol listesi gözden geçirilerek toplanan bilgiler çerçevesinde koruma planı hazırlanır. Yukarıdaki ifadede boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 68

Koruma personelinin amacı; önemli kişiye gelebilecek zararı engellemek ve ……..uzak tutmaktır. Personel yapısı bu görevi etkisiz yürütebilecek şekilde oluşturulmalı, unvanları ve yürütecekleri görevleri de birbirine…………şekilde tanımlanmalıdır. Yukarıdaki ifadede boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 69

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumanın amaçlarından değildir?

Soru 70

Korunan kişiye bir saldırı gerçekleştiğinde koruma personelinin yapacağı işler öncelik sırasına göre nasıl olmalıdır? I. Saldırı etkisiz hale getirilir. II. Korunan kişiye kalkan olunur. III. Korunan kişi uzaklaştırılır.

Soru 71

Aşağıdakilerden hangisi Ekip Amirinin görevlerinden değildir?

Soru 72

Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye ait bilinmesi gereken hususlardan değildir

Soru sayısı 72 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0