Soru 1

Vali il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. İlçede ise bu görev ve yetki hangi makamdadır?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinde polisin sorumluluk alanı ve yetkileri tam doğru olarak tanımlanmıştır?

Soru 3

Vali il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.Suç işlenmesini önlemek,kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder,bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.İllerde valilere koruma ile ilgili görev veren Kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Türkiye´de suç işleyen bir Alman vatandaşına hangi ülkenin ceza kanunları uygulanır?

Soru 5

Türk ceza kanununa göre, görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği veya yaptırabileceği kanaatini uyandırarak yarar sağlayan bir özel güvenlik görevlisinin işlediği suçun adı nedir?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi polisin durdurma yetkisini kullanması sonrası yapması gereken işlemlerden birisi değildir?

Soru 7

Polis PVSK´ya göre yakaladığı bir kişiyi en fazla kaç saat göz altında tutabilir?

Soru 8

PVSK´ya göre, önleme araması kararı vermeye yetkili merci kimdir?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi PVSK m.5´e göre, polisin fotoğrafını alabileceği kişilerden değildir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi PVSK m.5´e göre, polisin parmak izini alabileceği kişilerden değildir?

Soru 11

Spor karşılaşması, miting, konser, festival, toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenlendiği veya aniden toplulukların oluştuğu hallerde önleme araması kararı kimden alınır?

Soru 12

Aşağıdaki bilgilerden hangisi önleme araması kararında veya emrinde bulunmaz?

Soru 13

Polis, PVSK´ya göre hangi görevini yerine getirirken, kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi göstermek zorundadır?

Soru 14

5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası hangi yasayı yürürlükten kaldırmıştır?

Soru 15

Özel Güvenlik Görevlisi kimlik sorma, arama, el koyma yetkilerini aşağıdaki hangi şıkta doğru ve yasal olarak kullanabilir?

Soru 16

Özel Güvenlik Görevlisi hangi aramaları yasal olarak yapabilir?

Soru 17

ÖGG CMUK Md. 127´ye göre arama dışındaki hallerde, hangi durumda kişilerin üstlerini arayabilir?

Soru 18

Arama işlemi sırasında nelere dikkat edilmez?

Soru 19

Aşağıdaki yerlerden hangisinde ÖGG önleme araması yapabilir?

Soru 20

İlköğretim okullarında sigara araması yapan ÖGG´nin yaptığı bu arama yetkisini nereden alır?

Soru 21

Yasal olarak kim kimi arayabilir?

Soru 22

Özel Güvenlik Görevlisi arama, yakalama, zor kullanma ve el koyma yetkisini hangi kanundan almaz?

Soru 23

ÖGG ile Genel Kolluk ilişkisine aşağıdakilerden hangisi aykırıdır?

Soru 24

ÖGG´nin görevini yapması için göreviyle ilgili hangi teçhizatlar olmamalıdır?

Soru 25

Özel güvenlik görevlisi yakalama yaparken nelere dikkat etmelidir?

Soru 26

ÖGG´nin yakalama işleminden sonra yapacakları nelerdir?

Soru 27

ÖGG´nin kimleri arama yetkisi yoktur?

Soru 28

Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

Soru 29

Özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi kaç saattir?

Soru 30

Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?

Soru 31

Hangisi 5188 sayılı kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan değildir?

Soru 32

Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangileridir?

Soru 33

ÖGG yetkilerini 5188 sayılı kanunun hangi maddesinde belirlenmiştir?

Soru 34

Özel Güvenlik;

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın unsurlarından değildir?

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi "önleme araması" nın amaçları arasında yer almaz?

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin sayıldığı kanunda açıkça sayılan bir yetki değildir?

Soru 38

Türk Ceza Kanununa göre, çocuk deyiminden henüz kaç yaşını doldurmamış kişi anlaşılır?

Soru 39

Bir özel güvenlik görevlisi İş Kanuna göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?

Soru 40

PVSK m.4/A´ya göre aşağıdakilerden hangisi durdurulan ve kendisine kimlik sorulan kişilerin belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunmasının öncelikli müeyyidesidir?

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi PVSK m.4/A´ya göre, kolluğun durdurma ve arama yetkisini kullanmasının öncelikli müeyyidesidir?

Soru 42

"Hukuka aykırı arama .........ve ele geçirilenler ......... cümlesindeki boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?

Soru 43

Özel Güvenlik Görevlilerinin yetkileri hangi kanunda saptanmıştır?

Soru 44

Özel Güvenlik Görevlilerinin yakalama yetkilerini kullanırken istemeden de olsa işleyebileceği suçlar;

Soru 45

Medeni Kanunun 981. maddesine göre zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilmesi için;

Soru 46

Bir özel güvenlik görevlisinin yakalama yetkisini kullanırken sınırı aşması halinde ihlal edilen temel Anayasal hak hangisidir?

Soru 47

Türk Ceza Kanununa göre, gece vakti deyiminden hangi zaman dilimi anlaşılır?

Soru 48

Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

Soru 49

Özel güvenlik görevlilerinin ağırlık görevi, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50

Özel güvenlik görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından hangisine bağlıdır?

Soru sayısı 50 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0